11 000 hektar mark

Skog & naturvård

Vi förvaltar sex olika stiftelsers mark på cirka 11 000 hektar mark där vi bedriver ett skogsbruk som tar stor hänsyn till ekologiska och sociala värden. Vi sköter om våra marker så att biologisk mångfald och olika landskapstyper utvecklas.

Gamla ekar och bokar i Bockeboda

Stiftelsen och skogen

Skogen är en viktig resurs på olika sätt. Skogen är en källa till friluftsliv, men träden utgör också en viktig del av Sveriges industri och export. Skogen är viktig för oss alla, på olika sätt.

Hästar som betar på en kulle

Vår naturvård

Hålla marker öppna tack vare betesdjur, främja insekter genom sandblottor, vårda kulturminnen och skyddad natur. Vårt arbete med naturvård rymmer mycket.