11 000 hektar natur

Spegelklart vatten i Finnstorp

Vår historia

Stiftelsen Skånska Landskap bildades 2004. Att säkra mark för friluftsliv var en av tankarna bakom beslutet att bilda stiftelsen.

I början av 2000-talet diskuterade Regionfullmäktige hur den mark som följde med in i Region Skåne från Malmöhusläns Landsting skulle användas, bland annat det som idag är Fulltofta strövområde. Det fanns röster som tyckte marken skulle säljas. Men också röster som såg värdet av att göra skogsmarkerna tillgängliga för allmänheten och säkra att en framtida markägare välkomnar besökare i skogen.

I den andan beslöt Region Skåne 2004 att bilda Stiftelsen Skånska Landskap - med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur‐ och kulturmiljöer samt stimulera det rörliga friluftslivet. Stiftelsen låg då organisatoriskt under Region Skåne.

I september 2010 blev Stiftelsen Skånska Landskap en egen administrativ och självständig organisation, och fick samtidigt i uppdrag att förvalta och sköta mark åt fem andra stiftelser med anknytning till Region Skåne. Hela markinnehavet utgör drygt 10 000 hektar mark, där drygt 7 000 hektar är strövområden.

För att kunna utföra den del av verksamheten om rör den allmännyttiga verksamheten får stiftelsen sedan 2010 ett årligt anslag från Region Skåne. Stiftelsen söker också aktivt medel från olika håll samt bidrar när det är möjligt med stiftelsens eget kapital.

Stiftelsen Skånska Landskap i korthet

  • bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer samt stimulera det rörliga friluftslivet.

  • är sedan 2010 en självständig organisation, med ett årligt anslag från Region Skåne för den del av verksamheten som rör rekreation och friluftsliv.

  • förvaltar fem stiftelser med anknytning till Region Skåne där vi bedriver näringsverksamhet (skogsbruk)