Uppdrag att förvalta mark

Utsikt över stranden, havet och Stenshuvud

Stiftelser vi förvaltar

Stiftelsen Skånska Landskap förvaltar mark åt fem stiftelser med anknytning till Region Skåne, där vi bedriver näringsverksamhet (skogsbruk). Av stiftelsernas totala markinnehav på 10 759 hektar äger Stiftelsen Skånska Landskap drygt 2300 hektar, där Fulltofta strövområde ingår. Övrig mark förvaltar vi åt fem andra stiftelser med anknytning till Region Skåne. Genom avtal görs stiftelsernas marker tillgängliga för allmänheten samtidigt som Stiftelsen Skånska Landskap ensam blir ansvarig för drift och underhåll av strövområdena.

Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne

Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne bildades 1967 av de bägge skånska landstingen och Malmö stad. Dess syfte är att bevara områden som är viktiga för friluftslivet eller utgörs av natur som behöver skyddas. Fram till mars 2011 låg huvudmannaskapet för Skåneleden hos Stiftelsen för fritidsområden (som förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap). Idag har Region Skåne huvudmannaskapet för Skåneleden. Läs gärna vår årsredovisning för 2022.

Markareal: 2034 ha (varav 1956 ha strövområden). Områden: Breanäs, Friseboda, Järavallen, Kronoskogen, Frostavallen, Skrylle, Vitemölla, del av Fulltofta, Arriesjön och Tjörnedala.

Otto Daniel Krooks donationer

Otto Daniel Krook var köpman i 1800-talets Helsingborg. Han såg med oro hur "skogsförödelsen år från år fortgått utan synnerlig omtanke för nyodling som ersättning". "Lifvad av en icke slumrande känsla för fosterlandet" donerade han 100 000 riksdaler år 1873 för att bilda en stiftelse i vardera län i Skåne. Enligt donationsbreven skulle stiftelserna "inköpa jordegendom som för åkerbruk eller gräsväxt är otjenlig, men till skogskultur är tjenlig". Avkastningen av skogsbruket skulle användas till inköp av ytterligare egendomar.

De bägge stiftelserna har sedan dess verkställt dessa intentioner. Ändamålet är främst att bedriva ett uthålligt skogsbruk. Skogsbruket är miljöcertifierat och en allt större del av arbetet med stiftelsernas skogar har anpassats till naturvård, kulturmiljövård, rekreation och friluftsliv. Läs gärna vår årsredovisning för 2022 för OD Krooks Don i M-län samt årsredovisning för 2022 för OD Krooks Don i L-län. 

Stiftelsen O D Krooks Donation i M-län

Markareal: 2989 ha (varav 1998 ha strövområden). Områden: Snogeholm, Klåveröd och del av Fulltofta.

Stiftelsen O D Krooks Donation i L-län

Markareal: 3211 ha (varav 1250 ha strövområden). Områden: Bockeboda, Djurholmen, Vedema, Vedby, Möllerödsjö och Grytåsa.

Stiftelsen Jur Dr H Cavallis Donationsfond

Per Axel Henrik Cavalli föddes år 1852. Han gjorde en snabb karriär och blev, 30 år gammal, landstingskamrer i Malmö. Under sitt liv byggde han upp en rejäl förmögenhet och testamenterade vid sin död år 1918 pengar till olika välgörande ändamål. Till landstinget i Malmöhus län donerade han 50 000 kronor som när beloppet vuxit till 75 000 skulle användas till skogsmark. Detta uppnåddes 1931, men man kunde inte hitta någon lämplig mark just då. 1958 köpte Cavallis donationsfond Finnstorp. Läs gärna vår årsredovisning för 2022.

Markareal: 112 ha. Område: Finnstorp

Stiftelsen Emil Bondessons Skogsvårdsfond

Stiftelsen Emil Bondessons skogsvårdsfond har sitt ursprung i ett testamente från 1937, då Emil Bondesson deklarerade att "vad därefter återstår av min förmögenhet skall avsättas till en fond benämnd Emil Bondessons skogs­vårdsfond, som skall förvaltas av Kristianstads läns landsting". Stiftelsen har till ändamål är att köpa och förvalta lämplig kal­mark för skogs­plantering. Minst halva arealen ska vara belägen i Norra Åsbo härad, för två tredjedelar av sin avkastning. Återstående tredjedel skall varje jul utdelas som pre­mium till mindre skogs­ägare inom Kristianstads län som "genom utmärkt skogsvård gjort sig därav förtjänta". Läs gärna vår årsredovisning för 2022.

Stiftelsen delar sedan 1997 årligen ut ett stipendium om 10.000 kronor.

Markareal: 50 ha. Fastighet: Lärkeröd