Stiftelsen förvaltar och vårdar naturen

Hästar som betar på en kulle

Vår skog och natur ska förbli grön

Hålla marker öppna tack vare betesdjur, främja insekter genom sandblottor, vårda kulturminnen och skyddad natur. Vårt arbete med naturvård rymmer mycket.

Naturvård med fokus på att skydda, vårda och värna

I vårt arbete med naturvård berörs naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal som förvaltas och sköts enligt de skötselplaner som Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen upprättat. Flera av våra strövområden består helt eller delvis av naturreservat som t ex Navröd i Snogeholm strövområde och Ängelholms strandskog i Kronoskogens strövområde.

Ta bort invasiva arter

En annan åtgärd i naturvårdsarbetet är kontinuerligt ta bort och minska spridningen av invasiva arter, som jätteloka, parkslide, vresros och gul skunkkalla. Exempel finns i våra strövområden: i Arriesjön, Möllerödsjö, Tjörnedala och Friseboda bekämpar vi björnloka och gul skunkkalla försöker vi få bort i Fulltofta. Parkslide tar vi bort i Järavallen och Arriesjön.

Även trädslag som inte är inhemska, som bergstall och rödek, tas bort i vissa områden för att främja de svenska trädslagen och den inhemska floran.

Om du ser exempel på främmande och invasiva arter i våra strövområden, hör av dig till info@skanskalandskap.se 

Betesdjur och sandblottor för att hålla marker öppna

För att gynna den skånska floran i betesmarker måste de hållas öppna. Det görs genom bete av olika djurslag, som häst, får, kor och getter. Betesmarken är utarrenderad till lokala djurhållare och några av vandringsstigarna går genom betesmarker. Utan betesdjuren hade markerna vuxit igen och den unika markfloran gått förlorad. Annan mark som kräver mer skötsel för att inte förlora sin unika flora är bland annat sandhedar som bränns regelbundet genom så kallad naturvårdsbränning. Arbetet med SandLife har pågått i bland annat Friseboda strövområde för att restaurera sandmarker och främja insekter.

I områden med känslig mark används hästar för att forsla ut timmer ur skogen, men också för att skapa störning i marker för att gynna störningskrävande arter.

Naturvårdsröjningar

I en del områden arbetar vi för att skydda och bevara biologisk mångfald, till exempel eklandskapet i Fiskarhus i Fulltofta strövområde. Naturvårdsröjningar har skett i projektet BushLife för att värna arter. 

Ta hand om kultur- och fornminnen

Vi vårdar kulturminnen som torpruiner, stengärdsgårdar och fornminnen i våra områden. En del av dem informerar vi om via skyltar ute i terrängen eller på vår hemsida.

Andra projekt inom skogen

Det finns ett antal nybildade naturreservat inom våra marker där en del skötsel kommer göras, som att ställa om från gran till ädellöv, ta ut exotiska trädslag med mera.