Från hav och strand till djup skog

Grusad gång som leder mot havet

Järavallen

Naturen i Järavallen är skiftande, allt från havsvy och strandängar till djup skog med sex markerade vandringsleder, en mountainbikeled samt en ridled, I det långgrunda strandområdet och på de torra strandängarna trivs många olika fågelarter. De centrala delarna domineras av tallskog och i öster finns Hofterups mosse. Hela södra och mellersta strövområdet är naturreservat där du inte får elda, campa och och ställa upp husbil kl 22-06. I naturreservatet måste även hundar vara kopplade året om. I norra delen vid Saxtorpssjön förbud för klass 2 fordon 1 maj-30 sept.

Göra och uppleva

undefinedVandra & promenera
undefinedCykla
undefinedRida
undefinedÄta
undefinedSova ute
undefinedSe fåglar och djur
undefinedÅka skridsko
undefinedAktiviteter för barn
undefinedSpringa

Vandra & promenera

Sex olika markerade vandringsleder i form av rundvandringar finns i Järavallens mångskiftande natur. De centrala delarna domineras av tallskog med inslag av ek och björk, i norr breder torra ängar och gräshed ut sig, och vid kustlinjen tar strandängarna över. Inåt land finns en mosse och två anlagda sjöar. I det långgrunda strandområdet och på de torra strandängarna trivs många fågelarter. Vandringarna utgår från två olika parkeringar i norr och söder, men mest plats finns på den södra P. I söder finns också ett värdefullt naturreservat. Två av stigarna är även tillgänglighetsanpassade för den med krycka, rullstol eller om man går med barnvagn. Tänk på att alltid ha kopplad hund året om i detta strövområde och naturreservat. Skåneleden passerar genom strövområdet. Se digital karta längre ned eller broschyr med karta.

Hitta hit

Strövområdet ligger nära E6/E20 och buss 138 går också dagligen Landskrona-Löddeköpinge. Tidtabell finns nedan.

Med bil

Från E6/E20 ta avfart 24 mot Bjuv och följ skyltar mot Järavallen (till västra parkeringen) eller mot Bjuv (till norra parkeringen). I norra Järavallen vid Saxtorpssjön är det förbud för klass 2 fordon från 1/5-30/9. P-övervakning sker. I södra Järavallen i naturreservatet är det förbud att stå med klass 2 fordon kl 22-06 alla dagar.

Med buss

Regionbuss 138 Landskrona-Löddeköpinge går dagligen och stannar vid flera hållplatser längs Grand Prixvägen. Från två hållplatser kan du ta dig direkt in i strövområdet - från hållplats "Furuhillsvägen" är det ca en kilometer till Blå stigen, från "Davidslid" är det ca 1,5 km till Saxtorpssjön. Läs mer i tidtabell för buss 138.

Mer om Järavallen

I människans spår - tångvallar och slåtter

Det har funnits människor i området sen stenåldern, men det finns få synliga rester efter bosättningar. Från jägarstenåldern och fram till år 2000 f Kr fanns tillfälliga boplatser på många ställen i skydd av Järavallen. Man bosatte sig här för fisket och för att jaga säl och sjöfågel. Arkeologer har vid några boplatser funnit rester av mer än sjuttio djurarter som fångats. På betesmarken, parallellt med själva Järavallen, löper en av de gamla tångvallar som anlades på 1600-talet. Tångvallen användes som hägnad i brist på sten och virke. Området ägdes länge av Barsebäcks gods, som använde strandängarna för slåtter och bete. Här låg också några små torp, där de torpare bodde som utförde dagsverken på godset. Strandängarna betas idag av islandshästar och får för att behålla ängarna öppna.

Tusenårig strandvall

Järavallen har fått sitt namn efter den strandvall, Järavallen eller Litorinavallen, som löper längs Öresundskusten ett par hundra meter innanför nuvarande strandlinje. Vallen började bildas för 7000 år sedan vid stranden av Litorinahavet. Namnet kommer från den vanliga strandsnäckan, Litorina litorea, som fortfarande är vanlig i Öresund. Själva strandvallen består av sand och sten som vågorna kastat upp från havsbotten. I de övre lagren finner man också mycket strandflinta. Tallskogen på och innanför Litorinavallen planterades i slutet av 1800-talet med svarttall för att förhindra sandflykt.

Mycket varierad natur från väster till öster

Den inre delen av Lundåkrabukten är ett ett långgrunt havsstrandområde, med tångvallar som blottläggs vid lågvatten. Där trivs salttåliga växter som salttåg, rödsvingel och kustarun. Strax innanför finns öppna, sandiga ängar med gräs som rödven och kruståtel tillsammans med halvgräset sandstarr. tallskogen hittar du olvon, fläder och vildkaprifol. I mossan under den glesa tallskogen trivs skogsbräken och träjon, och i fuktiga svackor kan revlummer bilda täta mattor på flera hundra kvadratmeter. I den torra backen norr om tallskogen växer de små ormbunksväxterna rutlåsbräken och höstlåsbräken, som är mycket sällsynta i Skåne. Vid Hofterups mosse ändrar naturen dramatiskt karaktär. De delar av mossen som ingår i strövområdet är numera till större delen ohävdade, vilket betyder att de mer eller mindre kraftigt igenväxta med bland annat björk och gråvide. Här växer kabbeleka, kråkklöver, spikblad och strandklo tillsammans med högvuxna örter som älggräs, fackelblomster, rosendunört och bredkavledun.

Fågelparadis

Hela Järavallens naturreservat är ett paradis för fågelskådare – oavsett om du spanar nere vid havsstranden, inne i tallskogen, vid sjöarna eller i Hofterups mosse. Strandområdet är en viktig rastlokal för många flyttande vadarfåglar. Några söker föda i det grunda vattnet i strandkanten, medan andra är beroende av de betade strandängarna (bland annat bläsand, stjärtand och skedand). Milda vintrar övervintrar också en del gäss och änder här. På strandängarna häckar strandskator och vipor, och man kan ofta få syn på skärfläckor. Inåt land dominerar de vanliga svenska fågelarterna, men även en och annan gäst från södra Europa, som brandkronad kungsfågel har observerats. Jagande tornfalkar över de öppna markerna är en vanlig syn och ormvråkar förekommer också. Har du tur kan du få se både pilgrimsfalk och havsörn.

Besökscentra

0

Hållplats

2

Parkering

6

Rastplats

9

Stuga

0

Vindskydd

1
Jämn stig i Järavallen
Lövskog i Järavallen
Kvinna som rider på en häst i skogen

Var rädd om unik natur i Järavallens naturreservat

Södra och mellersta Järavallens strövområde är naturreservat med känslig natur och fåglar med speciella regler. Du måste ha hunden kopplad året om, du får inte heller elda utanför anvisade platser (se karta) och inte heller rida, tälta eller ställa upp husbil/vans (klass 2 fordon) kl 22-06. Det är även förbjudet att köra vattenskoter/jetski, kitesurfa inom markerat område samt rida i vissa områden. Läs mer om Järavallen hos Länsstyrelsen.

Nordöstra delen av Järavallen kring norra Saxtorpssjön är inte reservat, men här förbjuder vi klass 2 fordon alla dagar 1 maj-31 sept. Läs mer ovan under Övernatta. Tänk på Allemansrätten & skyldigheten. Elda säkert vid fasta eldplatser, aldrig på berghäll, torv och mossa. Bryt inte kvistar, grenar och bark från levande träd. Ta ditt skräp till våra soptunnor eller ta med hem för att sortera.

Bra att veta

Med rullstol, barnvagn och permobil i naturen

I södra delen av strövområdet kan du rulla ut på plattform i havskanten på hårdgjord stig som är tillgänglighetsanpassad. Även utsiktsplattformen vid havet är anpassad för rörelsehindrade. I norra delen vid Badsjön en kortare tillgänglig stig ner till stranden. Området är certifierat av Equality.

Förbjudet att fiska

Fiske är förbjudet i Saxtorpssjöarna i Järavallen. Lokala skyltar finns uppsatta vid respektive sjö som en extra påminnelse.

I närheten

Äta och bo i närheten av strövområdet: se Kävlinge kommun, www.kavlinge.se eller Visit Skåne, visitskane.se