11 000 hektar med livsviktig skog

Gamla ekar och bokar i Bockeboda

Stiftelsen och skogen

Skogen är en viktig resurs på olika sätt. Skogen är en källa till friluftsliv, men träden utgör också en viktig del av Sveriges industri och export. Skogen är viktig för oss alla, på olika sätt.

Stiftelsen Skånska Landskap är medvetna om hur viktig skogen är, för samhället idag och för framtiden. Träden är en resurs för att tillverka en mängd olika saker, utöver virke och pappersmassa. En disktrasa i wettex kommer från skogen, tuggummit du köper i affären kommer också från skogen, vanillinsockret kommer från skogen. De svampar du hittar i skogen är del av ekosystemet som skogen utgör. Därför gör vi vårt yttersta för att sköta om vår skog på bästa sätt. Vårt mål är att sköta och skapa skogar som är vackra att vistas i, är friska, fungerar som en kolsänka, bevarar artrikedomen och producerar timmer till skogsindustrin. Ett åtagande att sköta skogen med många mål, helt enkelt.

Totalt äger Stiftelsens Skånska Landskap drygt 2 300 hektar mark som är uppdelat på skog, åker och övrig mark och förvaltar även mark åt fem andra stiftelser, vilket gör att den totala arealen mark uppgår till cirka 11 000 hektar. Av detta är runt 8 800 hektar skog. Skogsbruket är certifierat. Vi har som målsättning att alla fordon som rör sig i skogen drivs med fossilfria medel, oavsett om det är personbilar eller stora skogsmaskiner. 2021 skedde över 90 procent av drivmedelförbrukningen med fossilfritt bränsle.

2022 presenteras vår skogsbruksstrategi, en strategi som vi följer för att bruka skogen på ett hållbart sätt med blicken riktad mot framtiden och kommande utmaningar.

Hur går skogsskötseln till?

Skogen är ett ekosystem i ständig förändring, det går bara så långsamt att vi inte hinner se de naturliga skiftningar som sker, om det inte sker kraftiga förändringar som stormar, bränder eller kraftiga insektsangrepp. Ett träd har en begränsad livslängd, vissa trädslag som ek kan lever i tusen år medan träd som sälg och björk inte blir lika gamla. När ett träd faller eller avverkas skapas öppna ytor, luckor, som utgör en möjlighet för plantor att växa upp.

De träd som hittas i den svenska skogen delas in i pionjärträd och sekundärträd. Pionjärträden som asp, björk och tall behöver stora luckor med mycket ljus för att etablera sig medan sekundärträd, som bok och gran klarar att växa i skuggan av andra träd och skjuter fart när en lucka skapas och de får mer ljus.

Med den kunskapen i bakhuvudet har vi som målsättning att ha skogar som är lämpliga för mångbruk, allt från naturvård i form av naturreservat, rekreation och att locka ut mer människor i skogen, till ett hållbart uttag av virke. Allt större områden planeras att ställas om för att skötas med hyggesfria metoder, en del rena granskogar kommer bli blandskogar i framtiden och mer lövträd vävs in i landskapet. Vi samarbetar med forskare från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet och Skogforsk, men också med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen när det gäller skogsskötsel och naturvård.

Hyggesfritt

Definitionen av ett hyggesfritt skogsbruk är ett skogsbruk där skötselmetoderna gör att marken efter avverkning förblir trädbevuxen och skogskänslan består. Det låter kanske lite komplicerat, och på ett sätt är det mer komplext än det mer traditionella trakthyggesbruket. Förenklat menas det att det alltid finns träd kvar i skogen, men det blir en annan typ av skog, det finns träd i olika ålder, höjd och diameter. En granskog som sköts med hyggesfritt kan upplevas som mörk och lite läskig ibland, men den bjuder också på gömda gläntor för den där efterlängtade fikan. Bokskogar lämpar sig också utmärkt för den här typen av skötsel. Det går också att skapa mer blandskogar med den här typen av skötsel, men det är svårare eftersom olika trädslag har olika behov av ljusnedsläpp, vilket gör att de luckor som tas upp måste vara ganska stora redan från början och sedan hållas öppna för att träd som björk, ek och tall ska kunna etablera sig och växa.

Genom att bedriva ett hyggesfritt skogsbruk får träden växa långsammare och utvalda träd plockas ut för att skapa luckor för att nya träd ska kunna växa. Tidsintervallet mellan uttag variera, men mellan 7–15 år beroende på trädslag och diameter på träden. Riktigt grova träd eller träd som på något sätt utmärker sig som lämpliga evighetsträd lämnas kvar.

Trakthyggesbruk

På delar av markerna bedrivs skogsskötseln med trakthyggesbruk med förstärkt hänsyn. Det innebär att det förekommer föryngringsavverkningar och vi avverkar årligen ett antal bestånd. Vid en avverkning tas hänsyn till hur marken ser ut så att det inte blir körskador, lövträd sparas och hänsyn till vattendrag tas. Det virke som plockas ut går till olika ändamål, allt från byggnadsvirke, textil- och pappersmassa, biomedel, bioplast med mera. En del virke säljs också till golvtillverkning och som specialtimmer. Dessutom används ek och lärk från vår egen skog till plank, spänger och stängselmaterial i våra strövområden.

När det är dags att plantera nya träd använder vi de trädslag som naturligt förekommer i Skåne, dessutom är vi noga med att det blir rätt sorts träd på rätt mark. Vi har med markens historia vid planering och val av trädslag, kanske är det gran som avverkats som ska ersättas med bok för att skapa en lövkorridor i landskapet, eller är det torrare mark som är mer lämpad för tall? Genom en noga planerad plantering har vi möjlighet att skapa mer variation i landskapet och kan blanda in mer trädslag för att öka den biologiska mångfalden. Bland annat så planteras lövträd längs vägar och vattendrag för att skapa en brynmiljö för både insekter och vilda djur.

De vilda djuren ställer ibland till problem genom sin betning på plantor vilket gör att en del trädslag behöver hägnas för att inte bli uppätna, ek och tall är extra gott för rådjur, hjort och älg. Därför hägnas en del planteringar i ett antal år för att skydda plantorna.

Andra åtgärder som utgörs är röjning och gallring för att skapa skogar som både är vackra att vistas i på sikt och som också producerar virke till skogsindustrin. Det är lätt att glömma att skogen alltid är i förändring, eller att den vackra pelarsalen av gran eller bok en gång varit en liten planta som i ungdomsfasen varit en nästintill ogenomtränglig vägg av sly. Den skötsel vi gör idag formar skogen för kommande generationer, därför är vi också måna om att skapa skogar som är hållbara för ett mångbruk och som kan njutas av i flera år.