Natur att må bra i

Skogens träd speglar sig i Barsjön

Vårt uppdrag: Friluftsliv för alla

Vi på Stiftelsen Skånska Landskap tar hand om 19 strövområden med markerad led för vandring, ridning och mtb. Vi tar hand om drygt 30 mil led i våra strövområden där även cirka 10 mil Skåneleden passerar. Vi vill göra det möjligt för alla att uppleva naturen.

Friluftsliv för alla

Stiftelsen Skånska Landskap bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer samt stimulera det rörliga friluftslivet, främst inom markområden som stiftelsen äger.

Folkhälsoperspektivet är särskilt viktigt för oss. Att människor mår bra av att vistas i naturen visar forskning. De som har ett naturligt förhållande till naturen känner också oftast ett större engagemang för vår miljö. Därför vill vi inspirera fler att ge sig ut i den skånska naturen.

Vår arena är 11 000 hektar mark och 19 strövområden utspridda över hela Skåne, där alla har sin egen karaktär. Närmare tjugo procent är skyddad natur (naturreservat) som till exempel Navröd naturreservat som ingår i Snogeholm strövområde samt Lillehem naturreservat. Delar av marken äger Stiftelsen Skånska Landskap, men vi förvaltar också fem andra stiftelsers mark. Markerna används både för friluftsliv i våra strövområden och skogsbruk.

Vår verksamhet delas in i två huvudsakliga verksamhetsområden - en så kallad allmännyttig del som rör rekreation och friluftsliv, och en del som rör egendomsförvaltning. Läs gärna vår publika årsberättelse för 2022.

Friluftsliv för alla

För den allmännyttiga delen har vi ett uppdrag och ett årligt anslag från Region Skåne. Stiftelsen söker också aktivt medel från olika håll samt bidrar när det är möjligt med stiftelsens eget kapital. I uppdraget ingår bland annat att underhålla, sköta och utveckla våra strövområden, driva och utveckla Fulltofta Naturcentrum, göra naturen tillgänglig samt bedriva och utveckla vår utomhuspedagogik med särskilt fokus på naturovana unga. Vi ska också samordna kommunernas arbete med Skåneleden.

Vi ska:

  • göra våra strövområden attraktiva, kända och tillgängliga för alla - oavsett intressen, förutsättningar, erfarenheter och vanor.

  • inspirera både naturfrälsta och naturovana att upptäcka och besöka den skånska naturen.

  • skapa förutsättningar för att våra besökare får en så bra naturupplevelse som möjligt.

  • sprida kunskap om naturen och väcka intresse för naturens betydelse för hälsa och välbefinnande samt för miljön.

  • sköta egna och förvaltade marker så att biologisk mångfald, olika landskapstyper och viktiga kulturmiljöer bevaras och utvecklas.

Strövområden med 40 mil vandrings-, rid och cykelleder

I alla våra strövområden finns en uppbyggd infrastruktur i form av ca 40 mil markerade vandringsleder, ridleder och mtb-stigar, likaså informationstavlor, toaletter, grillplatser, bord och bänkar, fågel- och utsiktstorn. Flera stigar är rullstolsvänliga och elva av våra strövområden har tillgängliga strukturer. I områdena finns även cirka 10 mil Skåneleden som tas om hand av kommunerna. I flera strövområden finns fastigheter som t ex utemuseum i Vitemölla, vandrarhem i Klåveröd och stugor i Snogeholm som vi hyr eller arrenderar ut. Vårt största område är Fulltofta och här finns Fulltofta Naturcentrum med café, utställning, konferensmöjligheter samt organiserade aktiviteter och evenemang.

Lärande i naturen

Genom åren har vi erbjudit tiotusentals skånska elever olika aktiviteter i utemiljö, bla vandring. Detta har delvis skett med anslag från Region Skåne, men också i samarbete med och på uppdrag av andra aktörer.

Skåneleden

Stiftelsen Skånska Landskap koordinerar arbetet med ledförvaltning av Skåneleden. Region Skåne är sedan 2011 huvudman för leden, med ansvar för utvecklingsfrågor. Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för förvaltningen av leden och samordnar arbetet med kommunansvariga, totalt 31 kommuner ansvarar för all skötsel. Mellan Region Skåne och Stiftelsen Skånska Landskap görs årligen en överenskommelse, där stiftelsens uppdrag beskrivs.

Natur- och kulturmiljövård

Som markägare har vi ett ansvar att sköta och utveckla våra marker så att biologisk mångfald och olika landskapstyper bevaras och utvecklas. Vi vill också vårda, synliggöra och öka framkomligheten till platser som är intressanta för våra besökare, både kultur- och fornminnen och värdefulla landskapsmiljöer. De största insatserna görs på naturreservat, Natura 2000-områden och i våra tre områden som ingår i EU-projektet SandLife (som drivs av Länsstyrelsen).

Egendomsförvaltning/skogsbruk

Stiftelsen Skånska Landskap är markägare till drygt 2 300 hektar skog, åker och övrig mark, som omfattar delar av strövområdet Fulltofta och Fulltofta Naturcentrum. Enligt avtal med fem andra skogs-och fritidsstiftelser, med anknytning till Region Skåne, förvaltar vi ytterligare 8 400 hektar mark. 

På markerna bedriver vi näringsverksamhet (skogsbruk). Skogsbruket är certifierat genom de båda certifieringssystemen FSC® (FSC-C103394) och PEFC™ (PEFC/05-22-6) för att ge avkastning till stiftelserna, men också ta hänsyn till miljön och sociala värden. Genom överenskommelser görs stiftelsernas marker tillgängliga för allmänheten. Vi arrenderar också ut områden för jordbruk, fiske och jakt, samt sköter alla de byggnader som finns på markerna. Under 2021 tog vi fram förslag till en strategi för hållbart skogsbruk.

Vi ska:

  • sköta egna och förvaltade marker så att biologisk mångfald, olika landskapstyper och viktiga kulturmiljöer bevaras och utvecklas.

  • bedriva ett skogsbruk, som tar hänsyn till miljön och sociala värden, och där del av avkastningen satsas på natur‐ och kulturmiljövård och utveckling av våra strövområden.